Avtalsvillkor

(för detaljerade avtalsvillkor se nedan)

Avtalstiden framgår av avtalsfakturan och genom inbetalning bekräftas att Du accepterar dessa hyresillkor.

Hyresvtalet gäller efter:
– att du är medlem i SSS
– att avgifter är betalda
– att båten är försäkrad
– att kopia av försäkringsbeskedet sänds till kansliet vid nyteckning av försäkringen.

Båtplatsen är personlig och får endast användas för den båt du äger enligt försäkringsbeskedet. Du får inte upplåta eller överlåta båtplatsen till annan eller använda den för kommersiell verksamhet. Båten skall vara borttagen från hamn- eller varvsplatsen senast sista avtalsdagen. Om båten inte tas bort i tid utgår särskild hyra.

Hamnplatser
Gällande uppsägning av hamnplats läs avtalet i sin helhet nedan. Längre perioder då hamnplatsen inte nyttjas meddelas hamnkapten så att SSS kan hyra ut hamnplatsen som gästplats. Inkomster för detta tillfaller SSS.

Kanot/Jolleplatser finns på Bergviks varv men vissa enkla regler måste följas.

Varvsplatser
Båtar och båtsläpvagnar skall vara tydligt märkta med namn och telefonnummer. Gällande uppsägning av varvsplats läs avtalet i sin helhet nedan.

Upptagningstid kan du bestämma själv inom av SSS givna tidsramar och efter bekräftelse från kansliet.

Sjösättningstider beslutas av Sällskapet och införs på hemsidan, anslås i hamnar och varv samt införs i SSS-meddelandet. Om båten inte kan sjösättas på utsatt tidpunkt måste Du betala avgift enligt prislista oavsett om båten flyttas eller inte. Undantag kan beslutas av respektive kommitté.

Sällskapet fritar sig från allt ansvar för skador till följd av ditt utnyttjande av hamn- eller varvsplats. Om skador uppstår skall du anmäla det till ditt försäkringsbolag oavsett vem som är vållande.

Några enkla punkter du måste följa:

  1. Fullgöra arbetsplikt
  2. Fullgöra vakttjänst
  3. Följa de anvisningar varje kommitté har vid respektive anläggning.
  4. Omgående meddela kansliet förändring i adress, telefonnummer och e-postadress
  5. Iakttaga sådan ordning och uppförande att andra båtägare och kringboende inte störs.
  6. Se till att linor och fall på segelbåtar inte slamrar och för oljud när det blåser.
  7. Inte förtöja på annans hamnplats men om det ändå skulle ske, att båten är tydligt märkt med ditt namn och telefonnummer väl synligt från bryggan.
  8. Se till att förtöjningsmaterial och fendrar samt pallningsmaterial är i fullgott skick och följer varje kommittés anvisningar.
  9. Vid sjukdom kontakta kansliet. Sällskapet kan då bistå med tillsyn av båten.

Övergivna båtar
Om båtägaren inte kan nås på något sätt och avtalet gått ut och inte förnyats kommer båten att betraktas som övergiven och säljas eller skrotas. SSS tillgodoräknar sig ersättning för nedlagda kostnader. Eventuellt överskott av försäljning eller skrotning tillfaller båtägaren efter krav.

Detajerat båtplatsavtal

Share This