Båtplatsavtal och avgifter

Avgifter

Västerbrohamnen/Bergvik/Traneberg

Hamnplatsavgifter som avser perioden 1/5 – 31/10, för hamnplats över vintern kontakta kansliet

TypAvgift
Bredd max 2,74 m och längd < 6 m3 130 kr
Bredd max 2,74 m och längd 6 m eller längre4 020 kr
Bredd 2,75-3,50 m4 600 kr
Bredd över 3,5-3,99m5 330 kr
Bredd Y-bom 5 m (Traneberg)6350 kr
Vinterliggare tillägg avgift1200 kr

Varvsavgifter på Bergvik, vinter/sommar

För båt på land under sommaren krävs speciellt avtal, kontakta kansliet

TypAvgift
Grundavgift per båt, max 10 ton2 680 kr
Varvshyra per kvadratmeter129 kr
Tillägg för båtar 4-10 ton, per ton824 kr
Båt på släp debiteras med längdtillägg om 50 cm
Vid varvshyra sker debitering av arbetsyta om 25 cm

Rastaholm

Hamnplatsavgifter, även vinterliggare

Avser perioden 1/5 – 31/10, därefter gästhamnsavgift per dygn

TypAvgift
Bredd max 2,74 m och längd < 6 m2 370 kr
Bredd max 2,74 m och längd 6 m eller längre 3 110 kr
Bredd 2,75-3,50 m 3 490 kr
Bredd 3,50-3,99 m3 960 kr
Bredd Y-bom 5 m 5 970 kr
Vinterliggare tillägg avgift 1 200 kr

Varvsavgifter, vinter/sommar

För båt på land under sommaren: första året debiteras 50 % av varvsavgiften, andra året debiteras 100 % av varvsavgiften, och från och med år 3 höjs avgiften med 50 % per år av varvsavgiften

TypAvgift
Grundavgift per båt, max 10 ton1 830 kr
Varvshyra103 kr/per kvm
Tillägg för båtar 4-10 ton 592 kr/per ton
Container 100 kr/per kvm
Båt på släp debiteras med längdtillägg om 50 cm
Vid varvshyra sker debitering av arbetsyta om 25 cm

Övriga avgifter, alla hamnar/varv

TypAvgift
Platshyra för trailer eller släp utan båt, sommar och vinter1 500 kr
Varvsplats vid reparation, max 10 dagargratis
Jolle- och kanotplats1 200 kr/år
Flyttning av båt1 800 kr
Frånvaro vid sjösättning1 600 kr
Upptag av båt utöver ordinarie upptagning1 500 kr
Sjösättning av båt utöver ordinarie sjösättning1 500 kr
Truck, kran traktor med förare, påbörjade timme1 500 kr
Extra hjälp per man och påbörjad timme750 kr
Ej fullgjord arbetsdag debiteras med400 kr
Avgift vid utebliven vakt, per vaktplats2 000 kr
Betalningspåminnelse45 kr
Depositionsavgift nyckel400 kr
Avgift för tagg till elektroniskt nyckelsystem (Tranebergshamnen)400 kr

Båtplatsavtal

1. Avtalets omfattning

Avtalet omfattar upplåtelse av båtplats i hamn eller på land samt i övrigt vad som framgår av avtalet, enligt de villkor som anges nedan tillsammans med SSS ordningsregler och säkerhetsföreskrifter. För båtar som ligger i vattnet under vintern gäller särskild överenskommelse med SSS kansli.

Ordförklaring:
Båtplats: både hamn- och varvsplats
Varvsplats: när din båt är upptagen på land inför vintersäsong
Hamnplats: när din båt är sjösatt under sommarsäsongen

2. Förutsättning för att hyresavtalet ska gälla är:

 • Att du genom inbetald medlemsavgift är medlem i Stockholms Segelsällskap
 • Att avgiften för båt- respektive varvsplats betalas senast på förfallodagen
 • Att båten är försäkrad under hela hyrestiden
 • Att kopia av försäkringsbeskedet sänds till kansliet vid nyteckning av försäkringen
 • Att du tagit del av SSS ordningsregler (punkt 10 i detta avtal), miljökrav (bilaga 1) samt integritetspolicy (bilaga 2).

3. Inbetalning av avgift

Genom inbetalning av avgiften för hamn- respektive varvsplats bekräftar du att du accepterar avtalets hyresvillkor, förutsättningar, ordningsregler samt SSS integritetspolicy.

4. Avtalstid och uppsägning

Avtalet löper tillsvidare och måste sägas upp genom meddelande till SSS kansli när du inte längre vill ha din plats. Så länge du inte gjort detta är du skyldig att betala för platsen. Att inte betala den utsända fakturan godtas inte som uppsägning och vid utebliven betalning kan SSS vidta rättsliga åtgärder.

Uppsägning av hamnplats 
Om du säger upp din hamnplats före 15 april återbetalas hela avgiften. Vid uppsägning mellan 15 april och midsommar återbetalas 1/3 av avgiften. Sägs platsen upp efter midsommar sker ingen återbetalning.

I de fall du meddelat hamnkaptenen att du inte nyttjar hamnplatsen viss tid äger SSS rätt att hyra ut den som gästplats utan att din hamnplatsavgift reduceras.

Uppsägning av varvsplats 
Om du säger upp din varvsplats före den 20 augusti återbetalas hela avgiften. Vid uppsägning mellan 20 augusti och 20 september återbetalas 50 % av avgiften. Sägs platsen upp efter 20 september sker ingen återbetalning.

Övrigt
Efter uppsägning ska båten vara borttagen från hamn- eller varvsplatsen senast sista avtalsdagen. Om båten inte tas bort i tid utgår särskild hyra.

5. Avgifter och betalning

Avgiften för hamn- respektive varvsplats betalas säsongsvis enligt faktura från SSS senast på angiven sista betalningsdag. Sommarsäsong avser tiden 15 april-31 oktober, och vintersäsong 1 november-14 april.

Information om avgifter och eventuella ändringar finns på SSS hemsida: www.stockholmssegelsallskap.se.

6. Användning av båtplatsen

Båtplatsen är personlig och får endast användas för den båt som omfattas av det försäkringsbesked som lämnats till SSS kansli. Du får inte upplåta eller överlåta båtplatsen till annan eller använda den för kommersiell verksamhet. Vid byte av båt måste du omedelbart fylla i ett nytt avtal för den nya båten. Ny försäkring skall också tecknas och försäkringsbrevet ska lämnas till SSS.

Båt på land under sommarsäsongen
I syfte att utföra underhåll m.m. är det möjligt att ha sin båt på land under sommarsäsongen. Detta är endast möjligt på Rastaholm. Kostnaden för att ha båten på land är följande: första året utgår 50 % av normal varvshyra, andra året 100 % av normal varvshyra och från och med det tredje året och därefter höjs kostnaden med 25 % av varvshyran per år. På Bergvik tillåts endast kortare reparationstider (ca. 5-10 dagar) och du betalar då en kostnad per upptagning/sjösättning enligt prislista.

Angående varvsplatser
SSS tillåter inga nytillkomna vaggor, utan endast stöttor eller bockar som har godkänts av SSS. Den pallningsmateriel som ska användas skall någon gång varit inköpt i butik.Båtar och båtsläpvagnar ska vara tydligt och varaktigt märkta med namn och telefonnummer.

Övrigt
SSS fritar sig från allt ansvar för skador till följd av ditt utnyttjande av hamn- eller varvsplats. Om skador uppstår skall du alltid anmäla det till ditt försäkringsbolag oavsett vem som är vållande.

7. Övriga båt- och jolleplatser

Kanot- och jolleplatserfinns på Bergviks varv. Speciella regler för dessa platser beslutats av Bergvikskommittén och finns anslagna inom varvsområdet.

8. Upptagning och sjösättning – hantering av båtar

Tidpunkt för upptagning inom av SSS givna tidsramar kan du välja själv på hemsidan och få bekräftad från kansliet.  Tid för sjösättning av din båt bestäms av SSS och införs på hemsidan, anslås i hamnar och varv samt införs i SSS-info som sänds till alla medlemmar.

Du måste närvara vid upptagning och sjösättning av din båt och vara behjälplig vår personal.  Om båten inte kan sjösättas på utsatt tid eller torrsättas inom upptagningsperioden måste du betala en avgift enligt prislista oavsett om båten flyttas eller inte. Undantag kan beslutas av kansliet.

9. Övergivna båtar

Båtar som är lämnade på SSS anläggningar, där båtägaren inte kan nås samt har obetalda förfallna avgifter kommer att betraktas som övergivna och säljas eller skrotas. SSS tillgodoräknar sig ersättning för nedlagda kostnader. Eventuellt överskott tillfaller båtägaren efter krav därom.

10. SSS ordningsregler

 1. Arbetsplikt (en städdag per hyrd plats) skall fullgöras enligt de regler som anslås hos respektive hamn/varv
 2. Vakttjänst skall fullgöras i den omfattning som respektive hamn/varv kräver
 3. Nyttjande av el i hamn och på varv får endast ske under uppsyn av båtägare eller jämförbar person, om inte särskilt tillstånd givits av respektive hamnkommitté
 4. De anvisningar varje kommitté har vid sin anläggning skall följas
 5. Vid utnyttjande av båtplatsen skall sådan ordning iakttagas att andra båtägare eller kringboende inte störs. Wire och linor får inte slamra och föra oljud när det blåser
 6. Förtöjningsmaterial, fendrar och pallningsmaterial skall vara i fullgott skick
 7. Att förtöja på annans hamnplats är inte tillåtet, men om det ändå skulle ske måste båten vara märkt med ditt namn och telefonnummer väl synligt från bryggan.

11. Miljökrav

Vid alla arbeten på båtar inom SSS områden, såsom vårrustning, underhåll, reparationer och ombyggnader, skall SSS miljöregler och -krav följas. Dessa finns i bilaga till avtalet och är en förutsättning för avtalets giltighet.