Stadgar

Antagna 2015

§ 1 Ändamål

Stockholms Segelsällskap, bildat år 1895 med hemort i Stockholm, har till ändamal att som en allmännyttig ideell förening på uppdrag av sina medlemmar främja båtlivet lokalt samt att verka for ett gott kamrat- och sjömanskap.

Vid bildandet beskrevs ändamålet så här:

 • att utveckla skickligheten i att sköta och manövrera segelbåtar, jollar och motorbåtar avsedda för idrott och lustfart,
 • att medelst kappseglingar och tävlingar bereda tillfälle for fartygsägare att jämföra sina farkoster och den seglings- och manövreringsskicklighet var och en besitter och härigenom åt medlemmarna bereda gemensamma nöjen, öka intresset for segling och båtsport,
 • att äga eller förhyra och förvalta varv, hamnanläggningar och klubbhus till främjande av medlemmarnas intresse for segling och båtsport.

§ 2 Medlemsskap

2.1 Ansökan om medlemskap görs till sällskapets kansli och beviljas av styrelsen eller den som styrelsen har delegerat beslutanderätten till.

2.2 Medlemskap innebär förbindelse att följa sällskapet stadgar, ordningsföreskrifter och beslut som fattas av föreningsorgan.

2.3 Medlemskap berättigar i sig ej till båtplats i hamn eller på varv. För detta upprättas separata avtal.

2.4 Förteckning över sällskapets medlemmar, båtinnehav och övriga for verksamheten behövliga uppgifter skall föras.

2.5 Medlem som vill utträda ur sällskapet skall anmäla detta till sällskapets kansli.

2.6 Medlem som inte betalat medlemsavgift inom föreskriven tid anses ha begärt utträde.

2.7 Medlem som motarbetat sällskapets verksamhet eller ändamål, brutit mot stadgarna eller på annat satt skadat sällskapets intressen kan uteslutas.

2.8 Beslut om uteslutning fattas av styrelsen och skall hanteras enligt gällande regler i Riksidrottsförbundets stadgar.

§ 3 Beslutande instanser

3.1 Sällskapets högsta beslutande instanser är årsmöte, extra föreningsmöte och styrelsen.

3.2 Frågor som inte uttryckligen förbehållits årsmöte är styrelsen högsta instans mellan årsmötena.

3.3 Beslut om köp eller försäljning av fast egendom kan endast fattas av föreningsmöte.

§ 4 Verksamhetsår

4.1 Sällskapets verksamhetsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.

§ 5 Årsmöte

5.1 Årsmöte hålls i mars, april eller maj månad på tid och plats som fastställs av styrelsen.

5.2 Kallelse med förslag till dagordning ska tillhandahållas medlemmarna på lämpligt sätt senast två veckor före mötet. Inkomna motioner, förslag från styrelsen samt valnämndens förslag skall bifogas kallelsen och läggas ut på hemsidan.

5.3 Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Godkännande av röstlängd och dagordning samt fråga om mötet är utlyst på rätt sätt.
 2. Fråga om mötet tillåter närvaro av personer som inte är medlemmar.
 3. Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare.
 4. Godkännande av protokoll från föregående föreningsmöte.
 5. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse, resultat- och balansrakning samt revisorernas berättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Propositioner.
 8. Motioner.
 9. Fastställande av inträdes- och medlemsavgifter.
 10. Fastställande av budgeten for verksamhetsåret.
 11. Val av styrelseledamöter, suppleanter och kommittéledamöter.
 12. Val av valnämnd.
 13. Utdelning av eventuella utmärkelser.
 14. Meddelande från styrelsen.
 15. Övriga föranmälda frågor.

5.4 Motion (förslag från medlem) ska lämnas skriftligen till styrelsen senast den 1 februari för att kunna behandlas på kommande årsmöte.

§ 6 Extra möte

6.1 Extra föreningsmöte för behandling av viktigt brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig begäran från revisor eller minst 50 medlemmar. Tidpunkt fastställs av styrelsen.

6.2 Kallelse med uppgift om vilket ärende som ska behandlas ska tillhandahållas medlemmarna på lämpligt satt senast en vecka före mötet.

6.3 Vid extra möte kan endast i kallelsen angivet ärende behandlas.

§ 7 Beslut, val och närvaro

7.1 Val avgörs genom relativ majoritet. Den som får flest röster är vald oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

7.2 För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet röstberättigade som är närvarande på mötet.

7.3 Omröstning sker öppet utom då någon vid personval fordrar sluten sådan.

7.4 Vid fall av lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

7.5 Fullmaktsröstning är ej tillåten.

7.6 Föreningsmöte ar beslutsmässigt när minst 50 medlemmar är närvarande.

7.7 Endast medlemmar får närvara vid föreningsmöte. Undantag kan medges av mötet.

§ 8 Styrelse och mandattider

8.1 Sällskapets styrelse skall bestå av följande 11 ordinarie ledamöter samt 1-4 suppleanter.

 1. Ordförande.
 2. Klubbmästare
 3. Skattmästare
 4. Ordförande i Seglingssektionen
 5. Ordförande i Kappseglingskommittén
 6. Ordförande i Rastakommittén
 7. Ordförande i Bergvikskommittén
 8. Ordförande i Tranebergskommittén
 9. Ordförande i Västerbrohamnskommittén
 10. Ordförande i Miljökommittén
 11. Ledamot

Suppleant kallas till styrelsemöten men äger endast röst när någon ordinarie ledamot är frånvarande.

8.2 Ordförande väljs på 1 år, övrig ordinarie ledamot på 2 år, suppleant på 1 år. Udda årtal väljs ledamot med udda nummer och jämna årtal ledamot med jämnt nummer.

8.3 For särskilda frågor har styrelsen rätt att adjungera konsultativ ledamot, som dock inte får röstratt i beslutsfrågor.

§ 9 Styrelsens åligganden

9.1 Sällskapets styrelse åligger

 • att utse skattmästaren till förste vice ordförande. Om behov anses finnas utses även en andre vice ordförande
 • att utse två ledamöter att var för sig teckna sällskapets firma
 • att fördela styrelsens arbetsuppgifter mellan sig och anställd personal
 • att samlas till ordinarie sammanträde minst en gång per kvartal
 • att representera sällskapet
 • att bereda ärenden till föreningsmöten samt verkställa fattade beslut
 • att förvalta sällskapets egendom och medel
 • att hålla sällskapets räkenskaper och övriga handlingar tillgängliga for revision
 • att upprätta verksamhetsberättelse och hålla denna samt revisorernas berättelse tillgängliga på årsmöte
 • att inom fastställda budgetramar anställa personal och upprätta befattningsbeskrivningar
 • att verka för ett ökat intresse for segling och båtsport och därvid arrangera eller vara medarrangör for tävlingar
 • att på lämpligaste satt Iöpande informera om verksamhet, aktuella händelser och arrangemang.

§ 10 Styrelsens ansvar

10.1 Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften närvarande.

10.2 För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i protokollet.

§ 11 Organisation och kommittéer

11.1 Sällskapet skall ha en Seglingssektion, en Miljökommitté, samt lokala kommittéer för att ansvara for verksamheten inom sina respektive enheter: Bergvikskommittén, Rastaholmskommittén, Tranebergskommittén och Västerbrokommittén

11.2 Seglingssektionen och kommittéernas ordförande skall ha plats i sällskapets styrelse.

11.3 Seglingssektionen skall ansvara for kappsegling, läger, jollesegling, träning/utbildning samt sällskapets jollar och följebåtar.

11.4 Inom Seglingssektionen skall finnas en kappseglingskommitté. Övrigt skall sektionen organiseras och ha det antal ledamöter som verksamhetens olika områden kräver.

11.5 Arbetsordningar fastställs av sällskapets styrelse efter förslag från Seglingssektionen och Miljökommittén samt respektive lokal kommitté. Budgetförslag för kommande verksamhetsår skall inlämnas senast den 1 okt.

11.6 Det åligger de lokala kommittéerna

 • att minst en gång per år anordna lokalt möte för medlemmar med båt inom respektive enhet att föreslå valnämnden minst 4 kandidater, som utsetts på protokollfört medlemsmöte
 • att på årsmöte väljas till kommittéledamöter för 1 år
 • att föreslå arbetsordning att fastställas av styrelsen
 • att senast den 1 oktober till styrelsen inkomma med budgetförslag för kommande verksamhetsår

§ 12 Revision

12.1 För revision av sällskapets bokföring skall auktoriserad eller godkänd revisor anlitas.

12.2 I revisionsberättelse skall upplysning lämnas om sällskapets ekonomiska ställning och yttrande avges om förvaltning och ansvarsfrihet for styrelsen.

§ 13 Valnämnd

13.1 Valnämnd väljs av årsmote för en tid av ett år och skall bestå av ordförande och minst två ledamöter. Valnämndens uppgift är att förbereda val av styrelse, kommittéledamöter och valnämnd. Att motta förslag på och till årsmöte föreslå kandidater till de poster som enligt stadgarna ska väljas och till de övriga poster som eventuellt blivit vakanta.

13.2 Förslag till ledamöter att väljas vid kommande årsmöte skall lämnas till valnämnden senast 15 februari.

13.3 Valnämndens förslag skall lämnas till styrelsen senast den 1 mars och delges medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmöte.

§ 14 Hedersmedlem, ständig medlem

14.1 Medlem som särskilt främjat sällskapets intressen, bidragit till höjande av dess anseende, gynnat dess utveckling eller i övrigt gjort sig särskilt förtjant inom båtsporten kan väljas till hedersmedlem.

14.2 Medlem som under en lang följd av år varit sällskapets ordförande och därvid i hög grad gjort sig förtjänt av sällskapets synnerliga tacksamhet, kan väljas till hedersmedlem med titeln hedersordförande och kan som sådan delta i styrelsens sammanträden. Denna hederstitel kan under samma tid endast innehas av en person.

14.3 Hedersmedlem betraktas som ständig medlem och är som sådan befriad från årlig medlemsavgift.

14.4 Förslag ställs till styrelsen, som avgör om det skall företas till beslut på föreningsmöte. Blir så fallet och votering begärs skall sådan ske med slutna sedlar. Förslaget antas om det stöds av minst 3/4 av de närvarande.

14.5 Medlem som under 30 år varit senior i sällskapet skall utses till ständig medlem och tilldelas sällskapets veterantecken.

§ 15 Förtjänsttecken

15.1 For sällskapets plaketter och medaljer galler särskilda bestämmelser.

§ 16 Övriga stadgar

16.1 Utöver sällskapets stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadga, allmänna tävlingsbestämmelser och föreskrifter samt stadgar och bestämmelser för de organisationer som sällskapet anslutit sig till.

§ 17 Stadgeändring

17.1 Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av möteskallelse.

17.2 För att ändringsförslag skall kunna antas erfordras att det godkänns med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varar ett skall vara årsmote.

§ 18 Sällskapets upplösning

18.1 Förslag till sällskapets upplösning kan endast upptas till behandling på föreningsmöte i hemorten.

18.2 Kallelse med uppgift om att frågan om upplösning kommer att behandlas skall skriftligen sändas till samtliga medlemmar.

18.3 För beslut om upplösning fordras minst 3/4 majoritet på två föreningsmöten med minst en månads mellanrum.

18.4 Sedan beslut om upplösning fattats skall sällskapets kvarvarande tillgångar tillfalla Svenska Seglarförbundet (eller dess dåvarande motsvarighet) och användas for stödjande av segling och båtsport i Mälaren.