Bottenfärger

SSS regler avseende bottenfärg

Mot bakgrund av tillämplig miljölagstiftning samt övriga föreskrifter och rapporter från bland annat Havs- och vattenmyndigheten (HaV) gäller följande regler för båtar inom sällskapets områden.

Genom medlemskap i SSS har du förbundit dig att känna till och följa sällskapets miljöpolicy med tillhörande miljöregler och ordningsföreskrifter.

  1. Grundregeln är att respektive medlem är ansvarig för sin båt och att regler och lagar följs.
  2. Stockholms Segelsällskap har ansvar för att anläggningarna uppfyller lagar och rimliga säkerhetskrav.
  3. Medlemmar kan besluta att sällskapet skall inrätta anordningar som underlättar för enskilda medlemmar att följa lagar och rekommendationer. Medlemmarna måste i så fall vara beredda att ställa nödvändiga ekonomiska medel till sällskapets förfogande. Detta undanröjer inte medlemmens ansvar för sin båt och hantering av denna
  4. Vid registreringen av upptagningen måste varje båtägare ange vilken typ av bottenfärg som båten är målad med eller om den är omålad. Det är en obligatorisk uppgift.
  5. Fr o m 2018-01-01 är det inte tillåtet att spola, tvätta, skrapa eller borsta båtbottnar som är målade med biocidfärg dvs giftfärg om inte särskilda åtgärder vidtagits så att det farliga avfallet omhändertas. Bottenfärg som innehåller TBT, tennbaserade färger, har varit totalförbjudna i Sverige sedan 1989 och koppar har varit förbjudet i Mälaren sedan 1992. Båtar som är omålade, eller som är målade med biocidfri bottenfärg godkända för Mälaren, får fortfarande tvättas som tidigare.
  6. För båtar som målas med biocidfärg t ex för Östersjön eller Västkusten innebär det att dessa snarast ska lämna Mälaren efter sjösättning.
  7. Medlemmar som har sin båtplats i Mälaren får inte måla sin båtbotten med biocidfärg. Båtar som ligger i Mälaren behöver inte bottenmålas.
  8. Medlemmar som har målat båtbottnen med biocidfärg får ej tvätta på sällskapets anläggningar. Om båtbotten ska tvättas innan upptagning måste det ske på extern anläggning, alternativt att åtgärder vidtagits så att det farliga avfallet omhändertas (se ovan Punkt 5).

Regler för borttagning av giftfärger samt allmänt underhåll

För att undvika spridning av giftiga ämnen bör båtens undersida samt sidor täckas. Slipmaskiner med sug för slipdamm skall användas. Slipdamm, färgflagor och skraprester från borttagning av båtbottenfärger ska behandlas som farligt avfall. Allt slipdamm etc behöver inte vara farligt avfall men i de fall man inte vet vad båtbotten är målad med så räknas allt som farligt avfall.

Vad gäller blästring av båtbottnar så måste det göras av SSS godkänd leverantör. Medlem får inte själv anlita extern leverantör.

Båtens undersida samt sidor bör täckas även vid underhållsarbeten där risk för spill/läckage förekommer.

Exempel på sådana arbeten är oljebyte, hantering av konserveringsvätska, målning, förbättringsarbeten, skraparbeten och dylikt. Se därför till att täcka överallt där risk för läckage/spill finns och lämna in det upp- komna avfallet i kärl avsett för detta ändamål.

Förvaring av förorenat slagvatten skall t ex läggas i spilloljekärlet. Vid tvätt av båtdäck rekommenderas vatten och/eller biologiskt nedbrytbara produkter med ett neutralt ph-värde.

Personlig skyddsutrustning vid underhållsarbete skall användas. Heltäckande kläder, handskar, glasögon, andningsskydd med partikelfilter vid slipning och gasmask med kolfilter vid målning.

Ansvarig för att avfallet hanteras på ett korrekt sätt är den enskilde båtägaren.

Låt oss tillsammans sträva efter att så långt som möjligt minska miljöpåverkan när vi arbetar med att underhålla våra båtar och när vi använder dem.