Miljöpolicy

SSS Miljöpolicy

SSS är en ideell allmännyttig förening som har som mål att främja båtsporten såväl vad gäller kappsegling som båtlivet i övrigt. Föreningen ska verka för sjösäkerhet, god miljö och gott sjömanskap.

Ambitionen är att bedriva verksamheten långsiktigt och på ett sätt som tar till vara de värden som är en förutsättning för ett gott båtliv. Att ta hänsyn till miljön och den påverkan SSS och dess medlemmar kan ha på mark, luft och vatten är därför självklar för alla inom SSS. Vi måste alla hjälpas åt i arbetet med att minimera belastningen på miljön. SSS har genom sitt läge i Östra Mälaren, som även är vattentäkt för Stockholm med flera kommuner, ett särskilt stort ansvar.

SSS och dess medlemmar ska:

  • sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av verksamheten genom att agera ansvarsfullt, såväl när vi vårdar våra båtar som när vi nyttjar dem,
  • följa de miljöregler som sätts upp av SSS styrelse och kommittéer samt i övrigt följa gällande miljölagstiftning,
  • så långt det är möjligt välja de miljövänliga alternativen och produkterna som godkänts av myndigheterna vid underhållsarbeten på den egna båten, vid användning till sjöss och vid hantering av det avfall och restprodukter som blir resultatet,
  • om möjligt välja miljövänliga drivmedel,
  • bidra till att sprida kunskap om de regler som satts upp och dela med sig av sin kunskap så att alla kan bidra till miljömålen på bästa sätt,
  • verka för att vi får en väl fungerande avfallshantering/avfallssortering.

Båtägare är verksamhetsutövare i miljöbalkens mening och därmed personligen ansvariga för val av och hantering av kemikalier, sitt avfall och eventuella skador som det kan orsaka. Ett tydligt utpekat eget ansvar gäller för att motverka teserna ”allas ansvar – ingens ansvar” eller ”någon annans ansvar”.

Genom sitt medlemskap i SSS förbinder man sig att följa denna miljöpolicy med tillhörande miljöregler och ordningsföreskrifter.