Årsmötet är öppnat

Årsmötet öppnades idag den 3 maj 2021 genom ett e-postutskick till alla medlemmar. Styrelsen ber alla medlemmar att svara på mejlet med antingen Ja eller Nej på frågorna i punkt 4 nedan till e-postadress arsmote@stockholmssegelsallskap.se.

1. Årsmöteshandlingar finns på hemsidan sedan den 14 april 2021.
– Kallelse Årsmöte 2021
– Verksamhetsberättelse 2020
– Årsbokslut 2020
– Revisorernas berättelse
– Proposition miljökommitté
– 2021 års budget
– Verksamhetsplan 2021
– Valberedningens förslag till styrelseledamöter, suppleanter, kommittéledamöter
– Förslag på valnämnd

2. Medlemmar kan ställa frågor via e-post som rör ovanstående årsmöteshandlingar fram till 5 maj 2021 till adress arsmote@stockholmssegelsallskap.se

3. Styrelsen skickar ut alla inkomna frågor med svar till alla medlemmar senast 6 maj 2021

4. Medlemmarna svarar via e-post senast 7 maj 2021 (Ja eller Nej) om man godkänner nedanstående punkter:
– Godkännande av röstlängd och dagordning samt fråga om mötet är behörigen utlyst
– Ger styrelsen ansvarsfrihet för 2020
– Godkännande budget för 2021
– Godkännande av valberedningens förslag
– Godkännande av den föreslagna valnämnden

5. Årsmötet avslutas 7 maj 2021

För Styrelsen
Lars Nordfeldt, ordförande
Stockholms Segelsällskap

FÖRENKLAD DAGORDNING VID ÅRSMÖTE I STOCKHOLMS SEGELSÄLLSKAP
1. Fråga om mötet är utlyst på rätt sätt
2. Fråga om mötet tillåter närvaro av personer som inte är medlemmar – Utgår
3. Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare – Utgår
4. Godkännande av protokoll från föregående föreningsmöte. Publicerades på SSS hemsida under 3 juni år 2020
5. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning med resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse finns på hemsidan
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Propositioner – Förslag på Miljökommitté
8. Motioner – Inga
9. Fastställande av inträdes- och medlemsavgifter – Oförändrat
10. Fastställande av budgeten för verksamhetsåret 2021 – Finns på hemsidan
11. Val av styrelseledamöter, suppleanter och kommittéledamöter – Enligt valberedningens förslag
12. Val av valnämnd – Nuvarande valnämnd kvarstår till år 2022
13. Utdelning av eventuella utmärkelser – Hanteras av Kansliet under år 2021
14. Meddelande från styrelsen – Finns inga meddelanden
15. Övriga föranmälda frågor – Finns inga föranmälda frågor

Årsmötet avslutas
Alla nyheter