Sjösättningslistorna ligger uppe

Ett säkert vårtecken är att sjösättningslistorna nu är uppe på hemsidan (och de sitter även uppe på våra hamnar och varv). Gå in på medlemssidan och hitta din tid.

Kom ihåg:

För er medlemmar som inte kan sjösätta enligt plan, kommer båten behöva flyttas för att inte ligga i vägen för övrig sjösättning. Det kommer medföra en kostnad på 1 800 kr.

För den som inte kan sjösätta inom den ordinarie sjösättningstiden kommer det att kosta 1 500 kr.

För att sjösättningen ska gå så smidigt som möjligt detta år hoppas vi på få flyttar.

SSS medlemmar kallas till årsmöte 2023

Alla medlemmar har per mejl fått kallelse till årsmötet som äger rum den 26 mars 2023 kl. 15.00 på Rastaholms värdshus. Under mötet bjuder sällskapet på enklare förtäring. OSA är därför obligatoriskt för att vi ska kunna beställa mat. Meddela närvaro per e-post till arsmote@stockholmssegelsallskap.se senast den 20 mars 2023.

Gästtalare

I år gästas mötet av Linda Lindenau. Linda Lindenau är jordenruntseglare, ledare och inspiratör. Hennes föreläsningar handlar om vad som kan hända vid världsomseglingar, om människor, om mod och rädsla, ledarskap, drivkrafter, konfliktlösning och vad som händer i grupper där man bor tätt, ställs inför nya utmaningar och inte alltid tycker om den man bor ihop med.

Årsmöteshandlingar

Alla årsmöteshandlingar kommer att finnas på hemsidan senast två veckor innan mötet:

 • Verksamhetsberättelse 2022
 • Resultaträkning och balansräkning
 • Revisorernas berättelse
 • Propositioner och motioner
 • 2023 års budget
 • Verksamhetsplan 2023
 • Valberedningens förslag till styrelseledamöter, suppleanter, kommittéledamöter
 • Förslag på valnämnd

Dagordning enligt stadgarna:

 • Godkännande av röstlängd och dagordning samt fråga om mötet är utlyst på rätt sätt.
 • Fråga om mötet tillåter närvaro av personer som inte är medlemmar.
 • Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare.
 • Godkännande av föregående föreningsmöte.
 • Föredragande av styrelses verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning samt revisorernas berättelse.
 • Frågan om styrelsen ansvarsfrihet för 2022.
 • Propositioner.
 • Motioner.
 • Fastställande av inträdes- och medlemsavgifter.
 • Fastställande av budget för verksamhetsåret.
 • Val av styrelseledamöter, suppleanter och kommittéledamöter.
 • Val av valnämnd.
 • Utdelning av eventuella utmärkelse. 
 • Meddelande från styrelsen
 • Övriga föranmälda frågor

För styrelsen
Lars Nordfeldt, ordförande

Utbildning för medlemmar

Även i år arrangerar vi kompetenshöjande utbildningar för våra medlemmar i samarbete med Navigationsakademien. Utbildningarna är Förarintyg och Kustskeppare, för klubbens medlemmar med familjer. Minimiålder är 12 år för förarintyg och 15 år för kustskepparen.

Läs mer här för detaljer och anmälan.

Förarintyget är ett intyg som visar att innehavaren har teoretiska kunskaper att framföra en fritidsbåt inomskärs och i kustnära vatten på ett säkert sätt. På kursen lär du dig bl.a. praktiskt sjökortsarbete och metoder för navigering, sjövägsregler, lanternor, sjöräddning, sjömanskap, miljö, väder, säkerhet och sjukvård.

Kustskepparintyget är en påbyggnad på förarintyget som ger dig teoretiska kunskaper för färder utomskärs, samt i mörker och dimma. Det ger dig också behörighet att föra fritidsfartyg större än 12 x 4 meter. Förarbevis samt viss båtpraktik är också ett krav för att få skriva prov för kustskeppare.

Studiebesök hos Gransegel

Den 18 januari var SSS på studiebesök hos Gransegel på deras segelmakeri och riggverkstad i Saltsjö-Boo. Gransegel har en lång erfarenhet av segeltillverkning. Det var ett 20-tal som passade på att komma och Gransegel öppnade upp sitt loft visade runt oss i lokalerna. Vi fick en genomgång av allt som rör segel och rigg och mast. Massor med goda tips och råd och det kändes som att alla trivdes denna kväll.

Det var en kul kväll som vi hoppas kan bli ett kommande inslag framöver hos SSS!

Tack hälsar Klubbkommittén!

Regler för elanvändning

Som framgår av SSS senaste informationsutskick har styrelsen beslutat att uppdatera reglerna för elanvändning på våra anläggningar. Samma regler gäller för hamnen som för varvet:

 • Arbetsel – är du i eller vid båten så kan elanslutning användas för handverktyg (inte värmeelement) och när du lämnar båten skall elanslutningen kopplas loss ur elcentralen. Denna elanvändning ingår i hamn- respektive varvsavgiften.
 • Kortvarig anslutning (korttidsel) – behöver du ladda batterier över natten så kvitterar du ut en märkbricka från hamn- och varvskommittén. Då kan anslutningen sitta inkopplad 24 timmar med en uppmärkt sladd. Denna elanvändning ingår i hamn- respektive varvsavgiften.
 • Långvarig anslutning (långtidsel) – om du under längre tid behöver el till båten så kvitterar du ut en elmätare från hamn- och varvskommittén och du blir månadsvis debiterad för aktuell förbrukning med ett påslag på 15 %. Detta gäller även vinterliggare i sjön med eventuella värmare och strömbildare (de-icer).

Ej korrekta anslutningar kommer kopplas loss ur. Vi hoppas att vi alla hjälps åt med detta.

Miljöinformation – bottensaneringsarbetet

Information om sanering av båtar med för höga värden av TBT och koppar på Rasta

En kort bakgrund och vad som har skett

Under våren utförde vi XRF-mätning i egen regi av alla båtar på Rasta. Det visade sig att av ca 300 båtar måste 99 båtar saneras. 32 hade TBT, dvs tennbaserad färg, på skrovet och 67 hade för höga värden av koppar. (TBT förbjöds i Sverige 1989 och i hela Europa 2008 och koppar förbjöds i insjöar och i Bottenhavet 1992.) Vi informerade då miljöförvaltningen i Ekerö kommun om vad som framkommit och vi fick tre år på oss att sanera alla båtar. Först ska vi sanera alla båtar med TBT vintern 2022-2023 eftersom ingen båt med TBT får sjösättas våren 2023. Vi har tagit kontakt med alla båtägare som hade TBT-färg på skrovet och informerat dem om att deras båt måste saneras. Mot bakgrund av att Transportstyrelsen tagit fram vilka saneringsmetoder som var godkända, nämligen slipa, skrapa, skrapa med gel samt blästring, uppstod diskussion om varför vi i SSS inte får blästra. Styrelsen hade nämligen tidigare beslutat att ingen blästring fick ske på våra anläggningar p g a risken att sprida giftiga partiklar. Styrelsen har nu ändrat sitt tidigare beslut och tillåter numera blästring om den utförs av ett auktoriserat blästringsföretag godkänt av oss.  

Strax före sommaren gick vi ut med ett mail riktat till alla som var tvungna att sanera sina båtar. För att kunna sanera dessa båtar skulle de ställas upp på en särskild plats på Rasta på presenningar. För att inte störa torrsättningen upphandlar SSS presenningarna och debiterar respektive båtägare. I mailet beskrev vi vilka metoder som får användas enligt Transportstyrelsen och varje båtägare fick då ange vilken metod de tänkte använda. Vi informerade också att efter sommaren kommer vi att ta fram beskrivningar på alla saneringsmetoder och att vi kommer att göra en gemensam upphandling av blästring för de som önskar använda denna metod.

Av de 32 båtarna som skulle saneras blev det 23 kvar. Det visade sig att två redan var sanerade, några var sålda och någon skulle skrotas. De metoder som valdes var att åtta båtar skulle blästras och resten av båtägarna valde slipning, skrapning eller skrapning med gel.

Informationsmötet

I mitten av september kallade vi alla berörda båtägare till informationsträff på Rastaholms värdshus där vi presenterade de aktuella saneringsmetoderna i vår skrift ”Sanera på rätt sätt”. Vi bjöd på kaffe med bulle och det kom ca 20 personer som representerande 14 båtar. Varje båtägare fick var sitt exemplar av skriften och de som inte var närvarande fick den på mail. Denna skrift finns nu också på vår hemsida. De som ska blästra sina båtar måste samarbeta för att den av oss framtagna offerten ska gälla; tre båtar måste vara klara samtidigt. Alla som ska blästra måste också godkänna att vi får göra beställningen i deras namn.

Hälsningar Miljökommittén (genom Rolf Tenser)

Dags att nominera

Dags att nominera ledamöter till SSS styrelse och de olika kommittéerna

Stockholms Segelsällskaps valberedning har påbörjat sitt arbete inför nästa årsmöte. Valberedningen inbjuder härmed medlemmarna att nominera ledamöter till de olika uppdragen så att vi har bra namn till de aktuella posterna.

I nomineringen, som valberedningen önskar få del av senast den 31 januari, skall det framgå:

 • Vem som nomineras, inklusive hemmahamn, telefonnummer och e-postadress
 • Till vilken uppgift personen kan vara lämplig
 • En liten motivering till varför personen nomineras
 • Att den nominerade är tillfrågad och sagt ja till nomineringen annars betraktar vi det som ett mer informellt förslag.

Förutom nomineringar tar vi gärna emot mer informella förslag. Dessa kan valberedningen kontakta och diskutera med. Låt inte byråkratin runt det hela hindra er från att tipsa om lämpliga personer!

För mer information om valbara uppdrag och kontaktuppgifter till valnämnden, logga in på medlemssidan.

Städkväll i Bergvik 14 sep kl. 18-21

Sommaren är inne på sluttampen, men som det verkar vill den hålla ett litet grepp fortfarande. I och med att vi närmar oss hösten inleder vi arbetet med den årliga höststädningen.

Vi kommer fokusera på social trivsel, så ta med glada miner. Sällskapet bjuder på korv o läsk. Även gräsklippning, röjande av div häckar. Ta på er oömma kläder och tag gärna med verktyg. Hela Bergvik ska städas, krattas, och fräschas till. Städdagen avslutas med enklare förtäring.

Välkomna!

Hamnkommittén

Arbetskväll på Bergvik (varvsliggare)

19 maj kl. 18.00
Sommaren närmar sig med stormsteg. För någon vecka sedan hade vi inte ens knoppar på träden och nu är det grönt och snart är alla båtar sjösatta. Det betyder även att det är daga att städa vårat varvsområde och göra det snyggt inför sommaren.

Ta med ett glatt humör och oömma kläder:

18-20 Arbete

20-21 Vi bjuder på grillad korv med dryck

Perfekt tillfälle att göra en insats samtidigt som man umgås och lär känna andra medlemmar.

Välkomna!

Bergviks hamnkommittén

Tranebergshamnen byter nyckelsystem

Under våren 2022 kommer Tranebergshamnen byta nyckelsystem, vilket betyder att vi kommer lämna de traditionella nycklarna bakom oss och ersätta dessa med ett elektroniskt ”Tagg-system”.

Bakgrunden till detta är en mängd icke medlemmar som av olika anledningar inte lämnat tillbaka sin nyckel vid avslutat medlemskap och känt sig berättigade att vistas i hamnområdet. Det nya systemet möjliggör för kommitté och kansli att avregistrera tillgången till hamnområdet efter att en medlem valt att lämna sällskapet.

I och med detta har styrelsen beslutat att frångå depositionsavgiften i Tranebergshamnen och för nya medlemmar kommer SSS ersätta detta med en engångsavgift på 400 kr. Medlemmen kommer således äga sin blipp och SSS kommer inte kräva den tillbaka.

Vidare har styrelsen även beslutat att medlemmar som lämnat SSS eller medlemmar som bytt hamn och är innehavare av en Tranebergsnyckel, nu får nu möjlighet att återlämna nyckeln och få tillbaka sin deposition fram till och med 2022-06-30. Efter detta datum kan depositionen inte återkrävas.

Medlemmar som ska ha tillgång till hamnen kommer kunna byta sin nyckel mot ”Tagg” och således kommer depositionen vara reglerad och kan inte återkrävas.

I tjänsten


Fredrik Nyberg
Kanslichef, Stockholms Segelsällskap