Miljöinformation – bottensaneringsarbetet

Information om sanering av båtar med för höga värden av TBT och koppar på Rasta

En kort bakgrund och vad som har skett

Under våren utförde vi XRF-mätning i egen regi av alla båtar på Rasta. Det visade sig att av ca 300 båtar måste 99 båtar saneras. 32 hade TBT, dvs tennbaserad färg, på skrovet och 67 hade för höga värden av koppar. (TBT förbjöds i Sverige 1989 och i hela Europa 2008 och koppar förbjöds i insjöar och i Bottenhavet 1992.) Vi informerade då miljöförvaltningen i Ekerö kommun om vad som framkommit och vi fick tre år på oss att sanera alla båtar. Först ska vi sanera alla båtar med TBT vintern 2022-2023 eftersom ingen båt med TBT får sjösättas våren 2023. Vi har tagit kontakt med alla båtägare som hade TBT-färg på skrovet och informerat dem om att deras båt måste saneras. Mot bakgrund av att Transportstyrelsen tagit fram vilka saneringsmetoder som var godkända, nämligen slipa, skrapa, skrapa med gel samt blästring, uppstod diskussion om varför vi i SSS inte får blästra. Styrelsen hade nämligen tidigare beslutat att ingen blästring fick ske på våra anläggningar p g a risken att sprida giftiga partiklar. Styrelsen har nu ändrat sitt tidigare beslut och tillåter numera blästring om den utförs av ett auktoriserat blästringsföretag godkänt av oss.  

Strax före sommaren gick vi ut med ett mail riktat till alla som var tvungna att sanera sina båtar. För att kunna sanera dessa båtar skulle de ställas upp på en särskild plats på Rasta på presenningar. För att inte störa torrsättningen upphandlar SSS presenningarna och debiterar respektive båtägare. I mailet beskrev vi vilka metoder som får användas enligt Transportstyrelsen och varje båtägare fick då ange vilken metod de tänkte använda. Vi informerade också att efter sommaren kommer vi att ta fram beskrivningar på alla saneringsmetoder och att vi kommer att göra en gemensam upphandling av blästring för de som önskar använda denna metod.

Av de 32 båtarna som skulle saneras blev det 23 kvar. Det visade sig att två redan var sanerade, några var sålda och någon skulle skrotas. De metoder som valdes var att åtta båtar skulle blästras och resten av båtägarna valde slipning, skrapning eller skrapning med gel.

Informationsmötet

I mitten av september kallade vi alla berörda båtägare till informationsträff på Rastaholms värdshus där vi presenterade de aktuella saneringsmetoderna i vår skrift “Sanera på rätt sätt”. Vi bjöd på kaffe med bulle och det kom ca 20 personer som representerande 14 båtar. Varje båtägare fick var sitt exemplar av skriften och de som inte var närvarande fick den på mail. Denna skrift finns nu också på vår hemsida. De som ska blästra sina båtar måste samarbeta för att den av oss framtagna offerten ska gälla; tre båtar måste vara klara samtidigt. Alla som ska blästra måste också godkänna att vi får göra beställningen i deras namn.

Hälsningar Miljökommittén (genom Rolf Tenser)

Alla nyheter